Klauzula informacyjna 

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE DYNMED
z siedzibą w Dynowie (36-065) przy ul. Rynek 10.

Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane
w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia
zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,
w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia
wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. W trakcie świadczenia usług medycznych
prowadzimy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje
dotyczące przebiegu leczenia i Państwa stanu zdrowia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością
wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności
leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej:
RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy
z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania
danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być
również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane
szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcy danych osobowych : Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa,
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora
(np. lekarze będący naszymi pracownikami i procesorami), innym podmiotom leczniczym
w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom
usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę
świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych,
dostawcom sprzętu medycznego), innym podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym, pogotowie ratunkowe).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami
art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała
  lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
  kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi
  i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca
  roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres
  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego
  będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie
  nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –
  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie
  przechowywana przez okres 22 lat

 

Inspektorem ochrony  danych osobowych w placówce Centrum Medyczne DYNMED jest:
Małgorzata Szafran