Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
od  maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów
udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,
w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu,
odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie
kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może
pobierać opłatę,
w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  •  jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
  •  innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dostęp do oryginału dokumentacji medycznej jest możliwy tylko w szczególnych przypadkach.

Źródło